martes, mayo 06, 2008

Un Tesoro: Cunqueiro inédito

Do roupeiro á praia con xoguetes


(.........................) vella tía Ramona. Toñín estaba como apampanantado. Nas puntas (……………………………….) do lavabo. Non habia dúbida. Voltaba a ser cativo, a ter rizos louros, a (………………………………………… ) sober das almucélas púxose os calcetís. Levantou a colcha da cuna, i-entr´ela (.......................................) camiseta i-o calzonillo de ponto ingrés. Ispiunos. Foi a lavarse o lavabo, pero non se (.................................................) na xarra e mollouse, coma de costume, a ponta do fociño, que se puxo colorada. (..................................................) Púxose a brusa, abotonando todolos matadores e pechando o corchete do cuello. Sacou o (................................................) amodiño. Voltouse a rir. Estaba contente. Era outra vez cativo . Cecais volvera a (..............................................) na eirexa, a adepresar o silabairo. Cecais non . Podería ser que fose ainda moi (.................................................)
que fose, estaba contente, i-os demais señan contos. Tocou o chifre, volveu a rirse, deu unha cabriola (................................................... ) e dirixiuse a porta cos zocos na man. Tivo que poñerse derriba d-eles `para chegar (...........................................) sempre cos zocos na man asomouse o pasillo. Non habia ninguén. Volveu o cuarto e calzou os (..............................................) nin desacougamento ningún botou a andar pol-a casa adiante. Agarrándose coas duas mans o (................................................) baixando as escadeiras e chegou o pirmeiro piso. O final, onde o balcón, a sala pequena da costura. (..........................................) armairo dos xoguetes. A porta estaba aberta. Entrou. Acabucárase. Non era a sala da costura, era ( ...................................................) ou millor unha praia i-o fondo o mar. Había muitos nenos com´el de paseio, i-eran de muitos (......................................... ) azúes, chocolate, roxos-roxos e roxos soio... Ollouse as mans. El era branco. Sorriu. Tocou o (.............................................) A praia era com´unha ponte d´area, pois os dous lados habia mar, muito mar (............................................) nin unha casa, nin terra que non fose area.


(.......................................) Toñín ollouno, e dubidou un anaquiño si sería aquel paiaso que lle regalara Felipón que si lle apertaban no ventre tocaba os pratillos. Mesmo o semellaba. Agora pasou unha pícara. ¡Mo vello si non era a boneca da prima Carmela que pechaba os ollos e dicía papai e mamai!

Toñín rascouse a cachola ¿Estaría durmindo? Non. E para mais, iste que pasou agora foi o mesmo Felipón, soio que barnizado de chocolate. E aquel barquiño que está alá, frente a duas penas verdes, e o seu barco de xoguete, que lle comprara seu pai cando foi os baños a Cruña !O mesmo!...Ten na proa o nome: Toñín (......................................) caben n-el sete rapaces como Toñín ou mais. Ten unha chimeneia grande coma a dunha casa (...............................................) Dende as penas o barco hai unha táboa. Toñin pasouna i-entrou no vapor. (.................................................) unha cociña, tres camas, un comedor, un motor coma o d-un automóvil. Todo (………………………………)
Sacou o chifre e soprou con todal-as forzas. Catro nenos i-unha nena que (..........................) de chocolate. Avanzaron i-entraron no barco. Un d-eles era Felipón. A rapaza era Curuca, a boneca de prima Carmela.
Del armario a la playa con juguetes


(…………………..) vieja tía Ramona. Toñín estaba como embobado. En las puntas (……………………………….. ) No había ninguna duda. Volvía a ser niño, a tener rizos rubios, a (…………………………………………..) sobre las mantas se puso los calcetines. Levantó la colcha de la cuna y entre ella ( ……………………………………………...) la camiseta y el pequeño calzón de punto inglés. Se los quitó. Fue a lavarse al lavabo pero no se (………………………………………) en la jarra y se mojó, como de costumbre, la punta de la nariz que se puso colorada (………………………………………..) Se puso la blusa, abotonando todos los matadores y cerrando el corchete del cuello. Sacó el
(……..………………….) despacito. Volvió a reirse. Estaba contento. Era niño otra vez. Quizá volvería a (……………………………………………. ) de la iglesia, a aprender el silabario. Quizá no. Podría ser que fuese todavía muy ( ………………………………… ) que fuese, estaba contento y lo demás eran cuentos. Tocó el silbato, rió de nuevo, hizo una cabriola (……………………………………. ) la manta y se dirigió a la puerta con los zuecos en la mano. Tuvo que subirse a ellos para llegar (…………………………….)
muy despacio, siempre con los zuecos en la mano se asomó al pasillo. No había nadie .Volvió al cuarto y se calzó los (…………………………………) , sin la menor inquietud echó a andar por la casa. Agarrándose con las dos manos al (…………………….......)
bajando las escaleras y llegó al primer piso. Al final, donde estaba el balcón, la sala pequeña de costura (………………………………) el armario de los juguetes. La puerta estaba abierta. Entró. Se había equivocado. No era la sala de costura. Era (……………
…………..) o mejor una playa y al fondo el mar. Había muchos niños como él de paseo. Y eran de muchos colores (……………………………………..) azules, chocolate, rojos-rojos y solo rojos… Se miró las manos. Él era blanco. Sonrió. Tocó el (…………………
…………) La playa era como un puente de arena pues había mar, mucho mar, a ambos lados (………………………………………. ) ni una casa, ni tierra que no fuese arena.

(…………….. ) Toñín lo miró y se quedó dudando un momento si sería aquel payaso que le había regalado Felipón , que si le apretaban el vientre tocaba los platillos. Se le parecía muchísimo. Ahora pasó una niña. Mo vello si no era la muñeca de la prima Carmela que cerraba los ojos y decía papá y mamá!
Toñín se rascó la cabeza ¿Estaría dormido? No. Y además el que pasó ahora fue el mismo Felipón, solo que barnizado de chocolate. Y aquel barquito que está allá, frente a dos rocas verdes, es su barco de juguete, el que le compró su padre cuando fue a los baños a Coruña. El mismo! Tiene en la proa el nombre: Toñín ( …………………..
………….) en él caben siete niños como Toñín o más. Tiene una chimenea grande como la de una casa. Desde las rocas hasta el barco hay una tabla. Toñín pasó sobre ella y entró en el vapor (………………………………………….. ) una cocina, tres camas, un comedor, un motor como el de un automóvil. Todo ( ………………………………….)
Sacó el silbato y sopló con todas sus fuerzas. Cuatro niños y una niña que (………
…………………………….. ) de chocolate. Avanzaron y entraron en el barco. Uno de ellos era Felipón. La chica era Curuca, la muñeca de la prima Carmela.No hay comentarios: